O KONFERENCJI

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Teleinformatica

Anna Jędrzejczak

Anna Jędrzejczak

Plagiat.pl

Stefan Nowicki

Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

AGENDA

NOWE OBLICZE INFORMATYZACJI UCZELNI WYŻSZYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

RODO – czyli jak przetwarzać dane osobowe na uczelni zgodnie z prawem

Wejście w życie „RODO” - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE spowodowało konieczność zaimplementowania w każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe wielu fundamentalnych zmian w obszarze przetwarzania danych osobowych. Mnogość procesów, ilość przetwarzanych danych oraz sposób ich przetwarzania w uczelniach wyższych obliguje te podmioty do zachowania najwyższej staranności. Wykład dotyczył będzie najważniejszych zmian w obszarze ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO.

10:00-10:20

Agata Barszcz, Mariusz Tracz
Agata Barszcz, Mariusz Tracz

Arcus Systemy Informatyczne

Praktyczne wdrożenie RODO w systemie informatycznym uczelni na przykładzie one4all RODO dla systemów ERP Microsoft Dynamics 365

Zgodnie z wprowadzoną przez RODO zasadą Privacy by design aplikacje i technologie, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zaprojektowane, wdrażane i użytkowane tak, aby zapewniać danym osobowym bezpieczeństwo i umożliwiać realizację obowiązków wynikających z RODO. Na przykładzie modułu one4all RODO dla Systemów ERP Microsoft Dynamics 365 zaprezentujemy rozwiązania odpowiadające na ten wymóg.

10:20-10:40

Anna Jędrzejczak
Anna Jędrzejczak

Plagiat.pl

Nowe zasady w walce z plagiatowaniem

W bieżącym roku akademickim spodziewamy się istotnych zmian w walce ze zjawiskiem plagiatowania. Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną też Konstytucją dla Nauki, wchodzą w życie przepisy, które znacząco wpłyną na funkcjonowanie wielu szkół wyższych w najbliższych latach. Zmienią się między innymi zapisy dotyczące ochrony antyplagiatowej, co oznacza, że uczelnie dbające o jakość kształcenia będą zwracały na tę kwestię szczególną uwagę. Wobec czego zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji: Jak nowe przepisy wpłyną na proces dyplomowania na uczelniach?  Jak nowoczesny system może wspierać ten proces? Jak powinna wyglądać skuteczna analiza antyplagiatowa i metodologia sprawdzania prac? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielimy podczas spotkania.

10:40-10:45

Panel wystawców

10:45-11:05

Przerwa kawowa

11:05-11:35

Krzysztof Wojewodzic
Krzysztof Wojewodzic

Vistula University

Trendy EdTech w 2018 roku

Mobilna Edukacja, AR, VR, Big Data, Internet Rzeczy? - co roku firmy analityczne prezentują raporty dotyczące trendów w edukacji. Nierzadko ich wiarygodność była poddawana w wątpliwość po kilku latach. W czasie badań dr. Wojewodzica przyjęto inną metodologię. Zaprezentujemy jakie w polskie spółki technologiczne w branży Ed-Tech otrzymały dotacje na jakie cale. Zaprezentujemy 6 zjawisk na rynku edukacyjnym, które faktycznie można uznać za kształtujące polski obraz ed-tech.

11:35-12:05

Stefan Nowicki
Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

Efektywność zajęć dydaktycznych w teorii i praktyce – trendy metodyczne, technologia, a oczekiwania odbiorcy

Szybkie zmiany jakie zachodzą w ostatnim dwudziestoleciu w zakresie dostępu do wiedzy, a także związane z tym możliwości samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie także w środowiskach nieformalnych (czyli nie związanych bezpośrednio z szeroko pojętym sektorem edukacji), stanowią ogromne wyzwanie dla osób zajmujących się dydaktyką każdego szczebla, jednak w szczególnym stopniu dla nauczycieli akademickich. Rozwiązania systemowe w zakresie metod kształcenia z samej swojej istoty charakteryzują się dużą bezwładnością układu, a co za tym idzie, nie nadążają za dynamiką zmian w sposobie uczenia się i przyswajania wiedzy. W ostatnich latach pojawiło się także bardzo wiele nowych propozycji dotyczących sposobu prowadzenia kształcenia, aby nie tracąc na efektywności pozostało ono atrakcyjne w zderzeniu z możliwościami nieformalnego i samodzielnego uczenia się. Z tego też względu ogromna część odpowiedzialności za efektywność zajęć dydaktycznych spada na samych nauczycieli, którzy mogą elastycznie reagować na powyższe zmiany w środowisku własnej sali wykładowej. Ci ostatni mają do wyboru nie tylko nowe i liczne pomysły  i teorie dotyczące prowadzenia dydaktyki, ale również lawinowo wręcz rosnącą ofertę różnorakiego oprogramowania, które w tej dydaktyce ma ich, przynajmniej w założeniu, wspierać. Moje wystąpienie poświęcone będzie zależnościom pomiędzy metodyką nauczania, oczekiwaniami odbiorców, a zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wspierają efektywność procesu uczenia się i tych, które pomimo zewnętrznej atrakcyjności jedynie wspierają tradycyjny model kształcenia, niejednokrotnie stanowiąc element utrudniający uzyskanie zakładanych celów nauczania.

12:05-12:35

Wyzwania związane z decyzją zmiany oraz wyborem sytemu zintegrowanego klasy ERP w państwowych uczelniach wyższych

12:35-12:55

Przerwa kawowa

12:55-13:20

Piotr Welenc
Piotr Welenc

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Systemy GRC jako przykład integracji zarządzania ryzykiem z systemem strategicznego zarządzania Uczelnią

13:20-13:50

Krzysztof Młynarski
Krzysztof Młynarski

Teleinformatica

Monitorowanie bezpieczeństwa w sieci uczelnianej

13:50

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania placówką oświatową
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: cyfrowy dziekanat, systemy antyplagiatowe, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy uczelni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach i nowych technologiach
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi informatyzacji uczelni wyższych?
Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 16.11.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).
Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Rektorów,

• Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu,

• Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki,

• Kanclerzy,

• Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego,

• Kierowników projektów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa